Generalforsamlinger - DF-Rudersdal

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamlinger

Internt i Rudersdal
Referat
 
DAGSORDEN - Ordinær Generalforsamling 2020 den 25/8 2020

16 deltagere

Formand Peter von der Wehle bød velkommen!

1.  Valg af referent                   Inge Rovang  valgt            
 
2.  Valg af 2 stemmetællere      John Hyltoft og  Jan Erik Messmann
 
3.  Valg af dirigent                     Morten Messerschmidt, MF   Valgt
     Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 
4.  Beretning og drøftelse af foreningens forhold                                                                                                   
 
Formandens beretning 2020
 
Ultimo 2019 mistede foreningen igen en af sine mangeårige støttepiller, som altid stillede op, når der blev arrangeret gadekampagner eller andre aktiviteter, hvor DF skulle promoveres.
Bjarne Stjernegaard forlod os den 1. december. Han bukkede under for en aggressiv ALS.
Personligt har jeg siddet i bestyrelsen med Bjarne i knap 7 år.

Æret være Bjarnes minde!  

Da DF Rudersdal havde sin storhedstid, havde vi i Rudersdal ca. 100 medlemmer. Ved generalforsamlingen i marts 2019 havde vi 62 medlemmer.
Med de seneste 15 udmeldinger i februar i år har foreningen i dag 47 loyale medlemmer, - hvilket er det samme, som man har på Læsø!

I marts mistede vi vores næstformand, som meldte sig ud af bestyrelsen, - men heldigvis ikke ud af foreningen.
 
Det er en uendelig trist udvikling for foreningen, som jeg håber vi kan vende.  Vi er således i bestyrelsen 3 medlemmer, hvilket er alt for lidt!  Og vi er alle på den forkerte side af pensionist-stregen!
Hvis der blandt medlemmerne findes en person, som vil deltage med sine meninger i bestyrelsesarbejdet, kan jeg kontaktes på peter@wehle.dk eller mobil 4092 2940.

For mig at se, er der ikke andre løsninger, end at vi alle nu virkelig må kæmpe for at bevare foreningen og gerne at komme op på fordums styrke!
Vi må på alle måder fortælle vælgerne, hvad vi står for, - og så må vi nødvendigvis prøve at opnå en lavere gennemsnitsalder i bestyrelsen!
I aften vil vi derfor meget gerne have 2 bestyrelsesmedlemmer mere, - da vi som nævnt kun er 3 - og vi skal som minimum være 5!

Under de givne omstændigheder må jeg erkende, at aktivitetsniveauet det forløbne år - grundet alder og helbredstilstand - har været noget suboptimal.
De 2 valg i 2019 trak voldsomt på ressourcerne, men bestyrelsen og et par yderst venlige medlemmer hjalp os helskindet gennem valgene!
En meget stor tak til Christina og Ib!
 
I 2019 blev der søndag den 26. maj afholdt EU-valg, hvor DF havde et europaparlamentsmedlem og 2 folketingsmedlemmer som kandidater.  Alle havde håbet - og forventet, at mindst Peter Kofod og Anders Vistisen ville blive valgt.  Men valgresultatet blev, at DF kun opnåede 10,8% af tilslutningen (dvs. vi mistede 15,8% i forhold til seneste valg) hvilket betød, at kun Peter Kofod blev valgt, og Anders Vistisen mistede sin plads i EU-parlamentet.  Han blev senere valgt ind i Hovedbestyrelsen.  Samlet et svært utilfredsstillende resultat!
Det er en øretæve, der kan mærkes!
 
Den 6. juni 2019  - 11 dage senere - blev der holdt Folketingsvalg, hvor DF på landsplan kun opnåede 8,7% tilslutning (dvs. vi mistede 12,4% fra seneste valg).
DF blev mere end halveret, hvilket er fuldstændig utilstedeligt!  Fra at have 37 folketingsmedlemmer har vi nu kun 16!
Hvorfor gik det nu så galt ved 2 konsekutive valg i 2019?
Det er der mange gode grunde til.  Den første er, at DF havde fået et ganske flot valg i 2015 på 21,1%, hvor hovedtemaet var migrantproblematikken.  Et tilslutning langt over den forventede på ca. 17%.
Men danskerne valgte åbenlyst i 2019 at negligere migrantproblematikken til fordel for andre emner - som f. eks. miljøet og minimumsnormeringer daginstitutionerne.
Og den aggressive svenske skolepige Greta Thunberg - som på mig ikke virker helt rask - begyndte kort før valget at rejse rundt i verden og skælde ud på alt og alle, som ikke opfyldte hendes krav om miljøbevidsthed!  
 
Men hun kom dog til at blive miljøforbillede for rigtig mange unge mennesker - også i Danmark. De RØDE partier var derfor hurtig til at vælge miljøet som et af valgets hovedemner.
Danske børn begyndte også at skulke fra skole for at miljødemonstrere.
Og et af de virkeligt store problemer for DF var, at miljøproblematikkens vigtighed var suset direkte forbi ledelsen på Borgen.
 
En anden overraskende erkendelse ved folketingsvalget 2019 var ’Morten Østergaard og kompagnis’ leflen for muslimer og andre godtfolk af anden etnisk oprindelse.
Lidt smart var det, at de Radikale begyndte at fetere landets muslimske imamer, som så til gengæld i fredagsbønnen fortalte deres proselytter, hvem de skulle stemme på!
 
De Radikale fik rigtig mange stemmer fra disse ikke etniske danske grupper.
 
En fortsættelse af dette samarbejde vil resultere i en fremadskridende muslimsk undergravning af det danske demokrati og den danske folkesjæl og egenart!  
Og på et tidspunkt indenfor den ikke så fjerne fremtid, vil Grundloven muligvis blive udskiftet med Sharia-loven.
Så derfor er det min klare holdning, at de Radikale og andre ’RØDE’ partier skal tvinges til - fra Folketingets talerstol at redegøre for de aftaler - mundtlige som skriftlige - direkte som indirekte - partierne har indgået med de muslimske velfærdsmigranter her i landet!

De Radikale fik på valgaftenen den 6. juni fordoblet sine mandater!
 
De fik f. eks. på Nørrebro - i bydelen Vollsmose i Odense  - og i Gellerupparken i Aarhus øget vælgertilslutningen fra 5 procent til ca. 35 %.

I Aarhus ved man, at i moskeen ’Fredens Moské’ anbefalede man ved en
EID-middag kort før folketingsvalget tusindvis af muslimer at stemme ’RØDT’.
Denne muslimske adfærd har naturligvis vakt opsigt, og DF’s Marie Krarup mener, at Det Radikale Venstre og Enhedslisten optræder som ’nyttige idioter’ for en islamisering af Danmark. Og personligt er jeg helt enig!
 
En tredje ting er også, at de to store partier Venstre og Socialdemokratiet mere eller mindre - teoretisk i hvert fald - lader som om de har annekteret DF’s synspunkter på flygtningeproblematikken, hvorfor mange af disse partiers tidligere vælgere, som var flyttet til DF, nu kunne vende ’hjem’ igen!
Desværre er de to store partier ikke helt ærlige i håndteringen af migrationsproblemerne!  
For de siger ét i Folketingssalen, - men gør faktuelt noget helt andet.
Så for mig er der fra de røde partiers side blot tale om en taktisk eksercits, som desværre har virket!  
Den bliver absolut ikke effektueret!  Men vælgerne tror på Venstrefløjens ordflom om en stram udlændingepolitik, - men det gør DF ikke!
 
En fjerde ting, som bestemt også har haft en væsentlig betydning for DF’s manglende vælgertilslutning har været fødslen af de borgerlige partier ’Nye Borgerlige’, ’Stram kurs’, og Parti Klaus Riskær Pedersen, samt de eksisterende partier ’Kristen Demokraterne’ og ’Liberal Alliance’.
Alle disse borgerlige partier har med åbne arme og kyshånd modtaget renegaterne fra Dansk Folkeparti!
Resultat:  Et rigtig stort borgerligt stemmespild!
 
’Nye Borgerlige’ og ’Stram Kurs’ har i migrantspørgsmålet samme politik som DF, - de praktiserer den blot mere kontant - præcis som DF gjorde tidligere før Morten Messerschmidt kom tilbage i Folketinget!  
Helt sikkert er det, at disse to partier har været på strandhugst hos DF og konverteret de af vore medlemmer, som ikke har fundet DF’s migrantpolitik udført kraftigt og effektivt nok!
Det på trods af at DF i den forløbne valgperiode har fået indført langt over 100 stramninger på migrantområdet!

Så hvad ville kloge mennesker gøre i denne situation - og hvad gør vi?
Når denne beretning skal diskuteres, modtager jeg meget gerne generalforsamlingens gode råd om, hvordan vi lokalt kan blive større, - og specielt hvad man vil være villig til selv at gøre af indsats for at lokalforeningen kan vedblive med at bestå!
 
DF Rudersdal har i mange år arbejdet tæt sammen med DF Furesø.
Af aktiviteter i år havde vi i fællesskab besluttet en sejltur på Furesøen for medlemmerne med indlagt frokost - en ’gadekampagne’ på Vedbæk Havnedag - samt en bustur til Grundlovsmødet på Lykkesholm Slot.
MEN så kom Corona-nedlukningen!
Sejladsen på Furesøen  og havnedagen blev aflyst, og Lykkesholm blev til en internet-transmission med indlæg af Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl.
Derudover havde vi i de 2 kredse planlagt at lave gadekampagner, som også blev aflyst!  
Når og hvis de lokale aktiviteter igen bliver aktuelle, vil medlemmerne blive orienteret om det.
 
Nye politiske tiltag:
Kristian Thulesen Dahl annoncerede i sin Grundlovstale DF’s nye holdning til EU.  
Vi skal UD af EU!  
Den optimale løsning ville være, at komme tilbage til aftalerne under EF, som var en ren handelstraktat frie stater imellem.  
Fordi EU er ”EF med en betydelig politisk overbygning”, som langsomt snævres ind, så medlemslandene ikke mere selvstændigt kan ’trække vejret’!  Medlemslandene vil efterhånden blive sammenlignelige ensrettede elementer, som bliver styret fra Bruxelles eller Strassburg, - hvis man i øvrigt fortsætter det vanvittige rejsecirkus hver måned!

I mit hoved ligestiller jeg EU med en kvælerslange rullet krampagtigt rundt om Danmark, som - hver gang vi tømmer lungerne for luft - strammer grebet med det resultat, at offeret - Danmark - til slut bliver kvalt!
Vi skal UD af EU, - og derefter skal vi have en frihandelsaftale med EU à la Norge eller Schweitz.
Lad få en afstemning om EU-medlemskabet, når vi kender det endelige resultat af Brexit for England.

Og så kan vi passende samtidig stemme om en udtræden af Menneskerettighedskonventionerne, - eller alternativt fået justeret indholdet svarende til et 2020-niveau!
Konventionerne blev første gang ratificeret på FN’s Plenarforsamling den 10. december 1948, og de trænger derfor svært til en opjustering til nutidig relevans!
 
Et andet initiativ var et ønske fra landets lokalformænd, som ønskede at komme tæt på Hovedbestyrelsen, for at kunne orientere denne om, hvad der ’rører sig’ på nederste niveau i fødekæden - nemlig hos vælgerne!
 
Det bedste man umiddelbart kunne opnå, var oprettelsen af et ’Tillidsmandsforum’, hvor 1 lokalformand for hver storkreds i Danmark ville få foretræde for Hovedbestyrelsen før de planlagte Hovedbestyrelsesmøder.
Her kan man så fremkomme med brugbare gode idéer, som Hovedbestyrelsen kan vælge at bruge, - men man har ingen stemmeret!
På møderne vil man diskutere POLITIK og ORGANISATION.
Man kan eventuelt senere ændre kommissoriet for Tillidsmandsforummet!  

Da der i den forbindelse med valg af en fællestillidsmand absolut intet var sket i Nordsjællands Storkreds primo juni i år, greb jeg stafetten og arrangerede et fællesmøde i forbindelse med indkaldelsen til det seneste møde med Kristian Thulesen Dahl  den 11. juni på Asminderød Kro.
Jeg foreslog, at vi skulle mødes 1 time før for at få valgt vores repræsentant i Nordsjælland.
Christian Sødergren fra Egedal og Else-Marie Madsen fra Allerød stillede sig til rådighed som fællestillidsmand - og Christian blev valgt med 8 stemmer mod 2 til Else-Marie.  
Christian Sødergren blev derfor Nordsjællands repræsentant og Else-Marie blev foreslået som suppleant.  Men at være suppleant ønskede hun dog ikke.
Da ingen andre ønskede supleantposten, blev jeg af gruppen foreslået og valgt.

I lørdags deltog jeg i et rigtig godt ’Formandsmøde’ i Horsens, hvor rigtigt mange vigtige emner blev diskuteret.

Vi blev orienteret om, at ÅRSMØDET 2020 grundet Coronanedlukningen er udsat fra den 26. september til den 28. november i år, således at ingen politiske modstandere kan klandre os for at være for mange deltagere samlet på ét sted, når landet ikke er åbnet helt op endnu! Selv om politiske partier faktisk godt må!
Vi bryder os jo heller ikke om, at muslimerne afholder begravelse med over 200 deltagere.  
Datoændringen blev rundkastet fra sekretariatet til medlemmerne i går.
 
Vi diskuterede også, hvilke politiske emner vi skulle arbejde mest med fremover.  Det lå helt klart, at vi med skarp kant skal kæmpe mod den stigende islamisering af Danmark.  Vi skal klart fortsætte kampen mod Islam i samfundet. Vi skal derfor finde nye område, hvor der er brug for en indsats.
 
Vi skal også gøre det klart, at ældrepolitikken ikke får bevågenhed nok!  DF skal blive yderligere kendt for at være de ældres og svages parti.
 
Og så skal retspolitikken have større bevågenhed, og Politiet bedre udstyr og i det hele taget tilføres mere mandskab.
Den indførte DJØF’ficerede politireform i 2006 har gjort rigtig megen skade!  DF ønsker også de lokale politistationer genindført! Og DF ønsker Rigspolitiets REJSEHOLD genoprettet!

DF skal også være bedre fungerende på de sociale medier, - selv om vi ligger klart i top blandt politiske partier! Derfor har man oprustet med personale på ’Borgen’, som færdes hjemmevant på FaceBook, Instagram og Twitter.
Og de er specielt helt klar, når rigtig mange danske faggrupper - hvis mellemnavn ikke er Arne - finder ud af, at Mette Frederiksens ’stuntnummer’ med tidlig tilbagetrækning af få nedslidte faggrupper, snyder rigtigt mange mennesker i forskellige fag. Og nærlæser man lovforslaget, vil mange - som tror, at de er med på vinderholdet - finde ud af, at de slet ikke er berettigede til en førtidspension.
Kampagnen ’Det er Arnes tur’ er så absolut ikke en vindersag for Mette Frederiksen mere!
Hvis I hører ude i byen, at DF i denne sag beskyldes for ikke at ville ’tage ansvar’, er det uden tvivl sandt!  
For går DF med ind i dette vanvittige lovkompleks, pådrager vi os samtidig et medansvar for en umulig sag!
Vi skal da ikke snyde Mette Frederiksen for at få en stor øretæve af vælgerne - vel?
Er vi i stedet skyld i, at Mette Frederiksen ikke kan gennemføre sit løfte til vælgerne, - vil DF blive brugt som syndebuk fordi at loven ikke kan gennemføres!  
Derfor ’træder DF vande’ med hensyn til denne lov!
Fru Frederiksen og de andre RØDE skal selv have lov til at komme ud af denne hængedynd!

Lokalt:
På aftenens generalforsamling, skal vi have valgt en en ny næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Det er mange tillidsfolk, vi skal have på plads her i aften!  Men jeg har som vanligt en meget positiv forventning til jeres velvillige imødekommenhed overfor løsningen af denne opgave!

Til slut vil jeg gerne rette en meget stor tak til den nuværende svært ’amputerede’ bestyrelse, som har været en stor inspiration og hjælp her i det forløbne år.
Det er til bestyrelsesmedlemmerne Tove Christensen og Inge Rovang.  Tak for god bistand indtil nu! Og specielt en stor tak for det enestående arbejde I udførte under de 2 valgkampe i 2019.  De nævnte personer fortjener så absolut et stort bifald fra Generalforsamlingen.   

Endelig vil jeg - på forhånd - også rette en meget stor tak til aftenens dirigent - DF’s nye næstformand og medlem af Folketinget Morten Messerschmidt.
Vi har sammen været langt omkring for at få denne generalforsamling op at stå!  Og du har gennem hele forløbet været særdeles imødekommende!
Din massive kalender til trods, lykkedes det alligevel at få plads til dette arrangement.
Når du nu er kommet helskindet gennem denne generalforsamling, har jeg en lille ting til dig og din familie, som vil pynte på jeres smagsløg!  Du vil muligvis kunne bruge det som en slags aflad for din manglende tilstedeværelse derhjemme.
Morten - Ikke nok med at din nye position i DF har ændret tilbagegangen i vælgertil-slutningen fra bundskraberen 6,1 til nu 7,3 og stigende, - så også - fra hjertet - en tak for din velvilje overfor os i Rudersdal!  
Også Morten fortjener et meget stort bifald!

I ønskes alle en god generalforsamling!

Peter von der Wehle
Formand og kasserer
DF i Rudersdal
 
 
Kommentarer til beretningen:
 
Preben Bille-Brahe:  Lokal mærkesag:  Familierne kunne selv passe deres børn, og den frigjorte økonomi skulle gå til ældre medborgere.
Knud Pedersen:  Sammenlægning af lokalforeningen med f. eks Farum.

Derefter lidt løs diskussion om mange forskellige emner

MM advarede mod nedlægning af lokalforeninger. Nu går DF frem i antal medlemmer igen. Mere virkelyst på formandsmøderne. Har indkaldt til møde med Pernille Vermund, som han ikke var videre imponeret over.
 
 5.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det
       løbende regnskabsår

               Formanden redegjorde for de økonomiske forhold i lokalforeningen vedr. Årsregnskab 2019
               Årsregnskabet godkendt.
 
               Kommentarer:  Ingen
 
 6.  Fastsættelse af kontingent til foreningen for 2020
 
               Vedtagelse af kr. 150,-/år samt kr. 75,-/år til personer under 30 år)
               Kontingentet godkendt for 2020
              
Kommentarer:  Ingen
 
 7.  Indkomne forslag:
 
      Fra bestyrelsen:          Alle meddelelser til medlemmer må fremover være på mail.                                        Medlemmer uden mail får meddelelser på normal i en overgangsperiode.
            Forslaget godkendt!
 
      Fra medlemmerne:  Ingen forslag indkommet inden 1. februar 2020 som angivet vedtægterne

 
 8.  Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år)
 
      l   Næstformand   (vælges på generalforsamlingen)

          Morten Messerschmidt foreslog indtil flere af de deltagende medlemmer, men INGEN meldte sig!
 
 9.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

      l Best. medlem Inge Rovang Genvalg!
      l Bestyrelsesmedlem  (vacant - vælges på generalforsamlingen)
                    Ingen interesse fra de fremmødte medlemmer, men bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere
                     sig selv med flere medlemmer, hvis muligheden byder sig!
 
      l 2 suppleanter  (vacant - vælges på generalforsamlingen)
                    Ingen interesse fra de fremmødte medlemmer, men bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere
                   sig selv med flere medlemmer, hvis muligheden byder sig!
 
10.  Valg af revisor og suppleant for denne
 
     l Revisor Christina Hansen   Genvalgt!    
 
      l Revisorsuppleant     
 
                  Ingen interesse fra de fremmødte medlemmer, men bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere
                  sig selv med flere medlemmer, hvis muligheden byder sig!
 
11.  6 delegerede til Årsmøde 2020                                                                     
6 personer er tilmeldt som delegerede til årsmødet i Odense.  Rejsetilskud pr. delegeret: kr. 300,- (2020) mod behørig dokumentation.
De delegerede:      Tove Tidemann Christensen
                          Inge Rovang
                          Christina Hansen
                          Ib Hansen
                          Jan-Erik Messmann
                          Peter von der Wehle
 
12.  Eventuelt    (Her kan alt drøftes, men intet vedtages!)
 
     John Hyltoft startede en diskussion om miljø og klima, som han mente var medieskabt.
     Preben Bille-Brahe foreslog, at man genindførte morgensang  og kristendom i skolerne.

Efter ’Eventuelt’ var der spisning og hyggeligt samvær.

27.08.2020
Referat af Inge Rovang


 
REFERAT                                                                                                                                       
 
Referat fra Generalforsamling 2019
 
 
Fungerende formand Peter von der Wehle bød velkommen og foreslog sekretær Inge Rovang som referent, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Derefter blev der afholdt 1 minuts stilhed til ære for afdøde tidligere formand og kasserer Erik Gissel Jensen.

 
Ad  1.  Valg af referent             Sekretær Inge Rovang

 
Ad  2.  Valg af stemmetællere:  Preben Bille Brahe og Jan Erik Messmann

 
Ad  3.  Valg af dirigent             Glen Madsen, DF Hørsholm, takkede for valget og
 konstaterede, at dagsordenen var godkendt af be-
 
styrelsen den 19/2 og udsendt den 20/2 , hvilket
 
er rettidigt!

 
Ad  4.  Beretning og drøftelse af foreningens forhold:
 
 
Formandens beretning 2019
 
 
2018 var for DF i Rudersdal et rædselsfuldt år!  Et rigtigt Annus Horribilis’ som dronning Elisabeth II af England kaldte året 1992.
Men inden jeg orienterer om årets gang, vil jeg bede jer sammen med mig - rejse jer op - og holde 1 minuts stilhed hvor vi mindes vores tidligere formand og kasserer Erik Gissel Jensen, som døde fredag den 25. januar 2019.

(1 minuts stilhed)

 
Æret være Eriks minde!

Hans bortgang har personligt ramt mig rigtig hårdt!
Med alle vore fælles aktiviteter - ofte helt alene - opbyggede vi et venskab, som jeg savner meget i dag!

På trods af at vi kæmpede for vore synspunkter ude i det ganske danske Nordsjælland med repræsentationer på møder samt på gadekampagner på Birkerød Hovedgade, Nærumvænge Torv, Brugsen i Trørød, ved Vedbæk station og Holte Midtpunkt, så er lokalforeningen alligevel gået langsomt tilbage i medlemstal.
På foreningens højdepunkt var vi tæt på 100 medlemmer, - men bl.a. uheldige udtalelser fra vores landsformand omkring skat og grundskyld samt Nye Borgerliges fødsel har gennem året tæret på vores medlemsflok.
Dertil kommer, at nu da Socialdemokraterne mere eller mindre har annekteret DF’s synspunkter på flygtningeproblematikken, er mange tidligere socialdemokrater vendt tilbage til dém.
Vi har i dag 62 medlemmer, hvilket svarer til en nedgang på ca. 23% fra sidste år til nu ~ vi har mistet hver 5. medlem!
 
Vi har uden tvivl leveret medlemmer til Nye Borgerlige! Fra den forrige  bestyrelse ved jeg faktuelt, at en vigtig person som Gorm Friis Petersen samt revisor Irene Niebling er konverteret til Nye Borgerlige pr. 1. januar 2019!
 
 
 
Gennem hele 2018 kunne vi i bestyrelsen godt fornemme, at for de to, var DF på landsplan - og Rudersdal i særdeleshed - ikke rabiate nok med hensyn til migranter og økonomi.
Specielt Gorm var vi meget kede af at miste!

 
Ved Kommunalvalget i 2017 fik Erik desværre ikke stemmer nok til at blive genvalgt, hvilket gik ham voldsomt på, da han selv udlagde det som om, at han ikke havde gjort det godt nok i kommunalbestyrelsen.  
Men det havde han!  Det er alle enige om.  
Selv hans forrige kolleger i kommunalbestyrelsen beskrev ham som en hårdtarbejdende, loyal og ordholdende kollega.

Personligt tror jeg, at Erik måske selv bar lidt af skylden for ikke at få stemmer nok ved kommunalvalget.   
Jeg er nemlig efterfølgende blevet orienteret om, at Erik før valget havde fået en henvendelse fra Nye Borgerlige i Rudersdal med henblik på et eventuelt valgsamarbejde.
Altså at lave et valgforbund mellem Nye Borgerlige og DF ved kommunalvalget.  
Emnet blev aldrig forelagt og diskuteret i bestyrelsen, - formentlig fordi Erik ikke selv syntes om idéen!  
Han foretrak derimod et valgforbund med Venstre og de Konservative.  Derfor gik Nye Borgerlige i Rudersdal i valgforbund med Liberal Alliance ved kommunalvalget i ’17.

Med alle DF’s stemmer bag sig fik Erik således med 962 DF-stemmer ikke nok til et genvalg. Men havde DF lavet et valgforbund med Nye Borgerlige (som opnåede 761 stemmer), så havde Erik - med tillæg af deres stemmer - beholdt sin plads i Kommunalbestyrelsen!

Havde vi mon lavet et valgforbund med Nye Borgerlige, hvis vi havde behandlet emnet i bestyrelsen
Jeg ved det ikke, - for det blev aldrig aktuelt!

Den 15. august 2018 bad Erik mig om at skifte fra næstformandsposten til at være fungerende formand for DF i Rudersdal, idet han trak sig som formand grundet sygdom.  Han ønskede dog at blive i bestyrelsen og overtage kassererposten efter sin hustru Kirsten, som så selv overtog posten som revisor, der var blevet ledig efter Irene Niebling.
 
Denne rokade gav ingen problemer, for det viste sig senere, at Erik i hele sin tid som formand også havde fungeret som ’kasserer’ på samme tid.

Problemerne opstod først, da Erik helt uventet afgik ved døden i januar i år.  For foreningens afsluttede årsregnskab skal jo udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen!
Så jeg fik den blandede fornøjelse at skulle lave et regnskab uden as-sistance og oplysninger fra Erik!  Hans årsregnskab lå nemlig på hans computer, som var sikret med en ukendt kode, - og derfor var fuldstændig utilgængelig!

Som følger deraf måtte jeg gå bodsgang til NORDEA i Holte, som er for-eningens bank, for at få dem til at udlevere mig kopier af kontoudtog,
udfra hvilke jeg så efterfølgende har kunnet rekonstruere foreningens
2018-regnskab.

Fra Eriks bo, har jeg fået nogle enkelte bilag, som i sig selv ikke er til-fredsstillende nok til at være grundlag for en rekonstruktion af årsregn-skabet.
I et EXCEL regneark har jeg derfor lavet en regnskabsmodel, som automatisk placerer de enkelte omkostningere på rette plads i Årsregnskabet.  For de, der ikke kender et EXCEL regneark, vil dét, jeg siger hér, være fuldstændig sort tale.
Men resultatet af rekonstruktionen er udsendt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling. Og ligger i øvrigt tilgængelig på bordet foran jer.

Årsregnskab 2018 er således baseret udelukkende på NORDEA’s registrerede posteringer!  Der mangler således en del fysiske bilag, hvilket jeg beklager og samtidig vil bede generalforsamlingen have forståelse for ikke kan fremskaffes!
 
Umiddelbart kan jeg personligt helt og fuldt stå inde for Eriks Årsregnskab.
 
Senere vil jeg gennemgå regnskabet sammen med jer.
 

I 2019 skal vi deltage i 2 valg. Dels det fastlagte EU-valg søndag den 26. maj samt et Folketingsvalg, som ingen - ud over Statsministeren - ved hvornår kommer!  Men det skal være afholdt inden den 17. juni d.å.
For os vil det være lettest, hvis de 2 valg bliver slået sammen!
 
 
 
Vi har til EU-valget 3 gode kandidater: Peter Kofod Poulsen, Anders Vistisen og Pia Adelsten samt ifølge rygterne yderligere nogle DF’ere, som endnu ikke er navngivet.

Til Folketingsvalget havde vi i Nordsjællands Storkreds opstillet Else-Marie Madsen i Rudersdalkredsen, som består af Allerød og Rudersdal.
Men da hendes mand Svend Aage Rosenvinge Hansen døde i fredags - den 8. marts, har Else-Marie nedlagt sit kandidatur. Svend Aage og Else-Marie har tit og ofte hjulpet os her i Rudersdal på gadekampagner.

Æret være Svend Aages minde! Og dybfølte kondolencer og trøst til Else-Marie!

I Frederikssunds-kredsen har man opstillet Glen Madsen og Marlene Harpsøe i Hillerødkredsen, Jan-Erik Messmann i Helsingørkredsen samt Morten Messerschmidt i Fredensborgkredsen.
Sammen skal de 4 politikere nu virkelig være på tæerne, hvis Nord-sjællands Storkreds skal beholde sine 3 mandater!
For faktum er, at vælgertilslutningen til DF på landsplan også har været vigende over de seneste par år.
Sensationsjournalisterne fryder sig lige nu over, at mange af de Social-demokrater, som ved valget i 2015 i stedet for stemte på DF, nu er vendt tilbage til dem.
Og samtidig har vi fået Nye Borgerlige på halsen, som i realiteten kun har 2 mærkesager:  Flygtninge og Migrater samt Topskattelettelser!
Den første del har de tyvstjålet fra DF og skattedelen fra Liberal Alliance!  Andet har Nye Borgerlige stort set ikke på paletten!
Derfor glæder jeg mig til at se, hvordan Pernille Vermund klarer sig i de kommende store valgdebatter i TV.
I torsdags stod hun overfor Kristian Thulesen Dahl i Aabenrå til et bor-germøde, hvor hovedpunkterne var udlændingepolitik og økonomi!
Her klarede hun sig - synes jeg - nogenlunde overfor en lidt træt Kristian.  Han virkede ikke helt på mærkerne, som vi normalt kender ham.  
Mens Pernille Vermund sprudlende fremkom med sine 3 ufravigelige krav og ønsket om fjernelse af topskatten, viste Kristian, at han var en dreven, behagelig og meget vidende politiker, som let kunne imødegå alt hendes indstuderede ordskvalder!
 
 
Forleden så jeg TV programmet DEBATTEN med Clement Kjærsgaard, hvor Pernille Vermund på et tidspunkt kom til at stå helt alene og debattere med Nordsjællands Morten Messerschmidt!
Hun nåede dårligt at sige noget, før Morten lukkede op for sluserne og særdeles elegant, velformuleret og velargumenteret ’hældte hende total forsvarsløs tilbage i posen’!

Udsprunget af netop denne episode har Egedal og Rudersdal lokalforeninger forsøgt at få lavet et lokalt debatmøde mellem Morten Messer-schmidt og Pernille Vermund.  
Det er ikke lykkedes, - men der bliver et debatmøde den 1. maj på Lynge Kro, hvor Morten sammen med Anne Libak fra Venstre  laver en ’sangduel-debat’, hvor de hver især kommer med nogle kendte sange, som debattan-terne synger sammen med publikum.  Efter hver sang diskuteres den po-litiske baggrund for netop dette valg af sangene.
Debutten på den nye type debatter foregik sidste år - på vegne af DF - på Rudersdal Folkemøde, hvor de to politikere gjorde det fantastisk, - der var blot for lidt tid!  Tilhørerne ville have meget mere…
Så denne debat kan I også glæde jer til!

Den 3. maj afholdes så igen et debatmøde i Lille sal i Administrations-bygningen her i Birkerød. Altså lige præcis, hvor vi befinder os nu!
Denne gang mellem Marlene Harpsøe, DF og David Trads, som stiller op for Socialdemokraterne.
Her kan jeg også garantere for, at der vil blive gået til vaflerne!
Så mød frisk frem og støt debattanterne.

Vi har lavet disse møder, fordi valgkampen allerede er skudt i gang.  Derfor skal vi vise flaget for omverdenen.  Vi skal vise, at vi stadigvæk har den bedste politik, - samt at vi er stolte af den.
Vi vil fortælle vælgerne, at DF ’passer på Danmark’!
 

Det bliver en hård sommer for foreningen, da vi er så få til at lave alt det lavpraktiske med uddeling af foldere og plakatopsætning og -nedtagning.
Så derfor er realiteterne, at hvis DF i Rudersdal skal have logistikken til at gå op, kræver det hjælp dertil fra vore medlemmer.
Min bøn er derfor, at har du mulighed for at give en hånd med, vil det være særdeles værdsat!

Vi skal også i aften have valgt 8 delegerede til Årsmødet i Herning den 14.-15. september. Foreningen betaler årsmødeafgiften og festmiddagen.  Rejsen og ophold i Herning er desværre for egen regning!
Sidste år var tilskuddet kr. 355,00 pr. deltager.

Vi skal også have valgt nogle ’tilforordnede’ til de kommende valg. Lønnen er for en hel dag ca. 1.200 før skat.  Interesserede kan senere henvende sig til sekretær Inge Rovang og blive skrevet op!

Det værst tænkelige scenario i aften er, at denne generalforsamling tvinger os til at nedlægge foreningen.  Bestyrelsen er klar over, at Ruders-
 
dalkredsen ikke er nogen stort DF-bastion.  Men det skal på ingen måde hindre os i at kæmpe for DF og Danmarks sag med næb og klør!

Derfor - når vi på dagsordenen kommer til punkterne om valg til bestyrelsen og valg af suppleanter - er det mit håb, at bestyrelsen vil blive tilført mange nye kræfter på de manglende pladser.

Vi skal have valgt en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Det er et voldsomt behov, som vi skal have på plads her på denne generalforsamling!
Og rigtig gerne med jeres gode vilje, - for det skal lykkes!
 

 
Endelig vil jeg gerne rette en stor tak til den nuværende bestyrelse, som har været mig til stor inspiration og hjælp her i de forløbne måneder.
Det er Lonni og Bjarne Stjernegaard, Charlotte Karu og Inge Rovang.  Tak for god bistand indtil nu!
Til slut også en stor tak til aftenens dirigent Glen Madsen, som har et stort arbejde foran sig!
Vi er glade for, at du igen vil bruge et par timer på os her i Rudersdal!   

Alle ønskes en god generalforsamling!
 
 
                     
    
DF     i Rudersdal den 12. marts 2019
    
      Peter von der Wehle

      Fung. formand og kasserer

 
 
Ad 5.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende  regnskabsår   
                                    Fremlagt af fungerende formand, som beklagede de manglende
                                    bilag, da der efter Erik Gissel Jensens død ikke var adgang til
                                    hans computer.  Regnskabet er sammenstykket ud fra kon-
                                    toudtog fra NORDEA!
                                    Årsregnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen!
                                                                                                                                                                                              
                                    Herefter fremlagdes Budget 2019, som blev godkendt!
 
 
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår   
                                    Kontingent 2019 fastlagt til uændret kr. 150,00/år
 
 
Ad 7.
 Indkomne forslag  
                                    Inden fristen: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne

 
Ad 8.  Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år)
            Formand            Fung. formand Peter v. d. Wehle valgt med akklamation
                                     Ingen alternative emner

Ad 9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

            Bestyrelsesmedlemmer:  
                                    Vælges og konstituerer sig selv efterfølgende!
                                     Inge Rovang, Langebjerg 4, 2. th., 2850 Nærum
                                     Charlotte W. Karu, Hestkøblund 67, 3460 Birkerød
                                     Knud Petersen, Bistrupvej 109A, 3460 Birkerød
                                     Generalforsamlingen besluttede, at der evt. senere kunne
                                     komme yderligere medlemmer til bestyrelsen.

            Suppleanter:     Ingen
            
 
Ad 10. Valg af revisor og suppleant for denne
                                     Revisor Martin Walentiner, Hestkøblund 67, 3460 Birkerød
                                     Revisorsuppleant Christina Hansen

Ad 11. Valg af delegerede til årsmødet (Maks. 8 delegerede)
                                             Foreningen betaler for deltagelsen i Årsmødet og festmiddagen,
                                     men ikke for transport og ophold! 2018:  ~ Kr. 355,- pr. person
                                     fremsendes efter modtagelse af bilag.
                                     Deltagere: Inge Rovang, Knud Petersen, Preben Bille Brahe,
                                     Jan Erik Messmann og Peter von der Wehle.

Ad 12.  Eventuelt          (Her kan intet vedtages!)
                                     Da Else-Marie Madsen, Allerød, har nedlagt sit FT-kandidatur
                                     grundet dødsfald i den nære familie, vil formanden tale med
                                     Poul Lindholm i Landsorganisationen om en erstatning, som
                                     reelt ikke kan nås!  Er 13/3 2019 effektueret!  
                                     Aftale:  Afvente instruks fra PL.
                  
                                     l  Uddeling af valgbrochurer:
                                              Flere mødedeltagere tilbød assistance med mindre portioner

                                     l  Ophængning af valgplakater:
                                              Ingen kunne hjælpe med plakatopsætning/nedtagning

12. marts 2019        
 

………………………………
       ………………………………       ………………………………   
   Dirigent Glen Madsen                  Referent Inge Rovang         Formand Peter von der Wehle  
                     
    
Formand     for Dansk Folkeparti i Rudersdal:  Peter von der Wehle, Langebjerg 4, 2.     th., 2850 Nærum , Mobil: 4092 2940        
Mail:   peter@wehle.dk        Hjemmesider:  www.df-rudersdal.dk      og  www.     wehle.dk     samt FaceBook: https://www.facebook.com/dfrud/?
    
    
                   
REFERAT
Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, Lille sal,
3460  Birkerød
1. Valg af referent
               Erik Gissel Jensen         

2. Valg af stemmetæller
               Morten Hinsch              

3. Valg af dirigent
               Glen Madsen
Dirigenten fastslår at indkaldelsen er lovlig iflg vedtægerne §§ 4
 
Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.
 
 
4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
               Formandens beretning taget til efterretning.       
 
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår,
    og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
 
               Regnskabet taget til efterretning
 
6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår
 
                Hovedbestyrelsens forslag på kr. 150,- vedtages.
 
7. Indkomne forslag
 
                Der er ikke indkommet nogle forslag                        
 
8. Valg af næstformand
                Peter von der Wehle, genvalgt

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                Valgt blev: Charlotte W. Karu
                                  M
orten Hinchs blev genvalgt
 
10. Valg af 2 suppleanter
 
                1. supleant Inge Rovang
                2. supleant Lonnie Stjernegaard
 
11. Valg af revisor og suppleant for denne
 
                Kirsten Jensen
                Rev.suppl. Martin Bjørn Walentiner           
 
12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2018
 
                Se listen nedenfor
 
13. Eventuelt
 
                Intet
 
 
Mødet sluttede  kl. 20.00

Til godkendelse:
 
 
          ..............................        ................................        ..................................   
 
         Erik Gissel Jensen         Peter von der Wehle       Bjarne Stjernegaard            
 
          ................................       …………………….                               
            Morten Hinsch           Charlotte W. Karu    
INDKALDELSE
Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, Lille sal,
3460  Birkerød
Dagsorden iflg. vedtægerne
Referent:
 
1. Valg af referent
 
2. Valg af stemmetæller                 
 
3. Valg af dirigent                     
 
Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.
  
 
4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold      
 
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår,
    og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår
 
6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår
 
7. Indkomne forslag                
 
8. Valg af næstformand

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 
10. Valg af 2 suppleanter
 
11. Valg af revisor og suppleant for denne
 
12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2018
 
13. Eventuelt


Generalforsamling onsdag d. 08. marts 2017 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, 1. sal mødelokale 1,
3460 Birkerød

Dagsorden iflg. vedtægerne

Referent: Egj

1. Valg af referent.
Erik Gissel Jensen

2. Valg af stemmetæller.
Morten Hinsch
Lonnie Stjernegaard

3. Valg af dirigent
Peter von der Wehle

Dirigenten fastslår om indkaldelsen er lovlig iflg vedtægerne §§ 4

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.

4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
Formandens beretning er vedhæftet.

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår, Og
Forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
Regnskab og budget godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
Hovedbestyrelsens forslag på kr. 150,- vedtages.

7. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af formand.
Valgt Erik Gissel Jensen

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valgt:
Kirsten Jensen
Gorm Friis Petersen
Bjarne Stjernegaard
Susan Rovang

10. Valg af 2 suppleanter . ?
Valgt:
Inge Rovang
Lonnie Stjernegaard

11. Valg af revisor og suppleant for denne.?
Valgt:
Revisor Irene Neibling
Revisorsup.Inge Rovang

12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2017
Se nedenstående liste

13. Eventuelt


Mødet sluttede kl. 20.30

Delegerede til Landsmødet 2017

Medl.            Navn                          Mailadresse

27624             Susan Rovang             susan@rovang.dk
30004             Inge Rovang               ir@df-rudersdal.dk
27906             Morten Hinsch            fantic1@live.dk
05293             Lonnie Stjernegaard     bjarne@stjernegaard.com
12169             Gorm Friis Petersen      ingen
04467             Bjarne Stjernegaard     bjarne@stjernegaard.com
30054             Peter von der Wehle     peter@wehle.dk
22633             Kirsten Jensen            kj@df-rudersdal.dk
08367             Irene Neibling             ini@bhn.dk


13475  Kommunalbestyrelsesmedlem  Erik Gissel JensenTilbage til indhold | Retur til hoved menu